31 maja to bardzo ważna data w każdym samorządzie. Do końca maja, zgodnie z ustawowym obowiązkiem, włodarz gminy ma obowiązek przygotowania raportu o stanie gminy. W tym roku raport został przedstawiony 25 maja.

W dniu 25 maja 2021 roku przedstawiłam Radzie Miejskiej Cieszyna Raport o stanie Gminy Cieszyn za 2020 rok. Obejmuje on podsumowanie działalności Burmistrza Miasta Cieszyna w roku 2020, w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał Rady Miejskiej Cieszyna oraz budżetu obywatelskiego.

https://www.cieszyn.pl/aktualnosci/5365/zaproszenie-do-udzialu-w-debacie-nad-raportem-o-stanie-gminy-cieszyn-za-2020-rok

Kształt raportu nie jest specjalnie zdefiniowany, poza tym, że:

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
3. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.

Art. 28aa. – [Raport o stanie jst] – Samorząd gminny- https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/samorzad-gminny-16793509/art-28-aa

Raport o stanie gminy jest podstawą do debaty o stanie gminy, w wyniku której rada podejmuje uchwałę o udzieleniu lub nie tzw. absolutorium. Krótko mówiąc rada gminy ocenia realizację planu finansowego burmistrza lub wójta gminy za poprzedni rok. Dla włodarza jest to swego rodzaju egzamin z realizacji założonej strategii.

Udział mieszkańca w tej szczególnej debacie

Udział mieszkańców w tzw. samorządzie jest bezsprzeczny. Mieszkańcy mogą uczestniczyć w posiedzeniach organów kolegialnych jednostek samorządu takich jak sesje rady miejskiej czy jej komisji – mogą nawet zabierać głos, o ile zostanie on udzielony przez przewodniczącego posiedzenia. Inaczej to wygląda jednak w przypadku tego konkretnego wydarzenia – debaty o stanie gminy. Kwestię tę reguluje Ustawa o samorządzie gminnym w art. 28aa ust. 7:

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;
2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19900160095

Mnie udało się zebrać dokładnie 60 podpisów i składając je w założony terminie w Urzędzie Miasta w Cieszynie, zdobywając w ten sposób uprawnienie do wystąpienia w debacie.

Po debacie

W nawiązaniu do wątków poruszonych w mojej wypowiedzi wysłałem cieszyńskim samorządowcom obiecane informacje – zarządowi miasta, radnym rady miejskiej oraz panu sekretarzowi.

Szanowni Państwo,
w niniejszym mailu przesyłam wspomniane na ostatniej sesji Rady Miejskiej wyroki sądowe potwierdzające tezę, że nakazy, zakazy i ograniczenia wynikające z tzw. rozporządzeń covidowych przynajmniej w kilku określonych aspektach są nielegalne.
Tezy te potwierdzają wyroki sądowe zarówno sądów powszechnych, jak i administracyjnych. Ma to ogromne znaczenie z persepektywy bezpieczeństwa i dobrego interesu miasta.
Sprawy maskowe o ile posiadają mniejszy ciężar gatunkowy, to wskazują na wspólną tendencję:- przekroczenie delegacji ustawowej – brak zasady proporcjonalności prawa- incydentalna kontrola konstytucyjności prawa – jeśli sędzia orzekający w sprawie stwierdzi niekonstytucyjność aktu podstawowego (np. rozporządzenia), to może akt ten pominąć w procesie orzekania – i to się dzieje powszechnie w sądach.
Sprawy dotyczące przedsiębiorców odnoszą się bezpośrednio do bezpieczeństwa finansowego gminy. Przedsiębiorcy którzy nie pracują, nie odprowadzają podatków, a te nie wracają i nie zasilają budżetu gminy – gmina traci z powodu NIEKONSTYTUCYJNYCH zakazów prowadzenia określonych rodzajów działalności. Dotyczy to również obiektów miejskich które w efekcie ograniczeń, nie prowadzą swojej standardowej oferty – również generującej przychód.
Proszę o wnikliwe zapoznanie się z orzeczeniami sądowymi i ich uzasadnieniami. Treści te MUSZĄ stać się przedmiotem publicznej debaty i podjęcia zdecydowanych kroków prowadzących do ograniczenia skutków oddziaływania niezgodnych z konstytucją przepisów.

1. W SPRAWIE OGRANICZENIA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH
2.1 Zakaz prowadzenia działalności NIELEGALNY – na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Łodzi  z dnia 18.05.2021, Sygnatura akt VI W 273/21

https://1drv.ms/u/s!AplVO32yWXaNrhVC123TFUvHwjOx?e=WJ9Vuk

http://orzeczenia.lodz.sr.gov.pl/content/$N/152510100001806_VI_W_000273_2021_Uz_2021-06-07_001

2.2 Precedensowy wyrok WSA w Opolu z dnia 27.10.2020, II SA/Op 219/20

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-sa-op-219-20-upowaznienie-ustawowe-niespelniajace-523187612

https://1drv.ms/b/s!AplVO32yWXaNrhPLK61F5JRp_gav?e=z9KonI

2.3. Restaurator który otworzył lokal w pandemii nie popełnił przestępstwa sprowadzenia niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wiel­kich rozmiarach (art. 165 kk)
Na przykładzie Restauracji U trzech Braci w Cieszynie

https://1drv.ms/u/s!AplVO32yWXaNriRAhTOX3b025mG2?e=dQBVG7

Prokuratorski oraz policyjny zakaz prowadzenia działalności był NIELEGALNY na przykładzie uzasadnienia wyroku w sprawie zażalenia na postanowienie Prokuratora – przypadek klubu Face2Face z Rybnika.

https://1drv.ms/b/s!AplVO32yWXaNrVM6jnBezn5u_nas?e=ErmGrH

2. W SPRAWIE OBOWIĄZKU ZASŁANIANIA UST I NOSA
2.1. Nakaz zakrywania ust i nosa NIE BYŁ wykroczeniem w starej rzeczywistości prawnej do 26.11.2020
Osobiście legitymuję się wyrokami w czterech sprawach potwierdzającymi tezę w tym zakresie:
II W 19/21 Sąd Rejonowy w Mikołowie

https://1drv.ms/u/s!AplVO32yWXaNqRUpEvXrIMMhyZbn?e=DLx2qo

IV W 652/20 Sąd Rejonowy w Katowicach

https://1drv.ms/u/s!AplVO32yWXaNriHxtF7fd4Jw0NAT?e=jGJ7Vb

II W 127/21 Sąd Rejonowy w CieszynieSprawa łączona – dotyczy dwóch zdarzeń z Cieszyna. Pierwotnie otrzymałem w obu sprawach karę nagany ze zwolnieniem z kosztów sądowych. Po sprzeciwie do wyroku nakazowego wyznaczono termin rozprawy. W internecie ogłosiłem publiczne zaproszenie każdego w charakterze widza, kto chce zobaczyć finał sprawy o brak maski – zaproszeni zostali również Państwo Radni. 
http://www.wymagajmy.pl/zapowiedz-publicznej-rozprawy-w-sprawie-o-brak-maski/

Sąd w Cieszynie po odnotowaniu tego ruchu przekształcił rozprawę w posiedzenie o umorzenie postępowania 😉
http://www.wymagajmy.pl/posiedzenie-umarzajace-brak-maski-54kw/

https://1drv.ms/u/s!AplVO32yWXaNphXyHvHL0xQBKRCd?e=cCoAe8

Inne wyroki z Polski:
https://1drv.ms/b/s!AplVO32yWXaNrhDdbOYBWK_yqq0N?e=P9zdwg

https://1drv.ms/b/s!AplVO32yWXaNrg9g6uuKWxttlMOh?e=qtfXKz
2.2. Jeśli chodzi o nakaz noszenia maski w nowej rzeczywistości prawnej po 26.11.2021 (nowelizacja ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych), 7.07.2021 odbędzie się moja druga rozprawa w ramach jednej sprawy z art. 116kw na którą zapraszam w charakterze widowni.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj