19 maja 2021 roku w Sądzie Rejonowym w Cieszynie odbędzie się łączona rozprawa cieszynioka, funkcjonariusza Dolicji Tomasza Dyszkiewicza w związku z dwoma wykroczeniami polegającymi na niezasłanianiu ust i nosa w przestrzeni publicznej. Oba czyny stanowią wykroczenie z art. 54 Kodeksu wykroczeń. W obu przypadkach sprawa została skierowana do sądu, ponieważ proponowane mandaty nie zostały przyjęte.

Temat dotyczy dwóch zdarzeń

20.10.2020 na Rynku miejskim w Cieszynie

23.11.2020 na terenie sklepu Leroy Merlin w Cieszynie

Uwaga

Poniższy artykuł nie jest poradą prawną. To moja osobista interpretacja i analiza mojej sytuacji, w ramach podejrzenia mojej osoby o popełnienie wymienionych wykroczeń. Ponadto, od początku grudnia obowiązuje tzw. „nowa rzeczywistość prawna” jeśli chodzi o obowiązek stosowania masek. W skrócie – wykroczenie definiuje art. 116kw, a powszechny obowiązek zakrywania ust i nosa został umocowany w ustawie o zwalczaniu chorób zakaźnych. O nowej rzeczywistości prawnej przy innej okazji.

Wykroczenie to, na tamten czas, było określone w art. 54. KW.

Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Art. 54. Kodeksu wykroczeń – Naruszenie przepisów porządkowych

Główną linią obrony w przypadku spraw z art. 54kw za brak maski jest fakt, że ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych z 2008 roku, na którą powołuje się zarówno rozporządzenie, jak i sam artykuł klasyfikujący wykroczenie, w art. 46b. odnosi się do pojęcia osób chorych oraz podejrzanych o zachorowanie.

Ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych

Art. 46a. W przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia
epidemicznego o charakterze i w rozmiarach przekraczających możliwości działania
właściwych organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu
terytorialnego, Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, na podstawie
danych przekazanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra
właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw administracji
publicznej, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wojewodów:
1) zagrożony obszar wraz ze wskazaniem rodzaju strefy, na którym wystąpił stan
epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego,
2) rodzaj stosowanych rozwiązań – w zakresie określonym w art. 46b
– mając na względzie zakres stosowanych rozwiązań oraz uwzględniając bieżące
możliwości budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 46a ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

W rozporządzeniu, o którym mowa w art. 46a, można ustanowić (…) [4.] obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie.

Art. 46b pkt 4 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Czym jest „inny środek profilaktyczny” wymieniony w treści aktu? To właśnie maseczka z rozporządzenia.

Policjant nie może podejrzewać każdego na ulicy kto nie nosi maski o to, że jest osobą zakażoną lub podejrzaną i ścigać go za to, że nie stosuje się do nakazu adresowanego do określonej grupy osób. Maski jako środek profilaktyczny obowiązują tylko i wyłącznie osoby podejrzane o zachorowanie i zakażenie, zgodnie z definicją:

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

20) podejrzany o chorobę zakaźną – osobę, u której występują objawy kliniczne lub odchylenia od stanu prawidłowego w badaniach dodatkowych, mogące wskazywać na chorobę zakaźną;

21) podejrzany o zakażenie – osobę, u której nie występują objawy zakażenia ani choroby zakaźnej, która miała styczność ze źródłem zakażenia, a charakter czynnika zakaźnego i okoliczności styczności uzasadniają podejrzenie zakażenia.

Art. 2 pkt 20 i 21 ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych

Policjant nie posiada ani instrumentów, ani uprawnień do tego żeby w jakikolwiek sposób klasyfikować obywateli w zakresie ich zakażenia czy choroby. Nakaz noszenia maseczek jako środka profilaktycznego, wynikający z treści rozporządzenia dotyczy ściśle określonej grupy osób.

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (wersja na czas podejrzenia popełnienia wykroczeń)
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20082341570

Rozporządzenia

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Chociaż w przypadku spraw z art. 54kw linia obrony jest zasadniczo podobna (bazuje na ograniczeniu obowiązku do osób chorych i zakażonych), to należy pamiętać, że rozporządzenia obowiązujące w określonych okresach (na przestrzeni całego roku 2020 oraz 2021) nieznacznie się od siebie różnią w treści.

Dziś, na czas pisania tego tekstu czyli połowa maja 2021 można zaobserwować określoną praktykę tworzenia rozporządzeń covidowych. Z informacji które udało się pozyskać przy okazji różnych sytuacji wynika, że twórcą pierwotnych projektów rozporządzeń jest Departament Prawny Ministerstwa Zdrowia. Jednostka ta przygotowuje projekt który następnie przekazuje do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Departament tworzy projekt, a KPRM publikuje w Dzienniku Ustaw dwa rodzaje rozporządzeń.

Rozporządzenia bazowe

Są to rozporządzenia które w swojej nazwie zawierają ciąg „Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia XXX w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozporządzenia zmieniające

To rozporządzenia które w swojej treści zawierają jedynie fragmenty, o które uzupełniają lub modyfikują ostatnie rozporządzenie bazowe. W nazwie zawierają zawsze „Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia XXX zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”.

Rozporządzenia dla okresu moich wykroczeń

Jak widać, obowiązek zasłania ust i nosa w rozporządzeniu bazowym określany będzie w §27. Od tej pory śledzimy ten paragraf i szukamy zmian w rozporządzeniach zmieniających.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemiiNa podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 3
Ograniczenia, zakazy i nakazy wspólne dla obszaru czerwonego i obszaru żółtego

§ 27. 1. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087 i 1517), ust i nosa:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemiiBrak zmian w par. 27.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

w tym okresie miało miejsce wykroczenie 22.10.2020
w § 27:
a) w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy „oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie”,
b) w ust. 3:
– pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: co najmniej jedna osoba albo jedna
osoba z co najmniej jednym dzieckiem, o którym mowa w pkt 2;”,
– pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w § 6 ust. 13;”,
c) w ust. 5 w pkt 3 wyrazy „§ 30 ust. 1 pkt 4” zastępuje się wyrazami: „§ 6 ust. 9”,
d) w ust. 6 po wyrazach „straży gminnej,” dodaje się wyrazy: „Straży Granicznej w lotniczych przejściach granicznych,”;
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii15) w § 27 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: co najmniej jedna osoba albo jedna osoba
z co najmniej jednym dzieckiem, o którym mowa w pkt 2, z wyłączeniem pojazdów samochodowych będących
środkami publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w ust. 1 pkt 1;”;
16) uchyla się oznaczenie i tytuł rozdziału 4;
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemiiBrak zmian w par. 27.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemiiBrak zmian w par. 27.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

w tym okresie miało miejsce wykroczenie 23.11.2020
4) w § 27 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) pojazdu samochodowego, z wyłączeniem pojazdów samochodowych będących środkami publicznego transportu
zbiorowego, o których mowa w ust. 1 pkt 1;”;

Zdawałoby się, że w przypadku poszczególnych wykroczeń należy brać pod uwagę wyłącznie te rozporządzenia zmieniające, w czasie których obowiązywania miało miejsce wykroczenie? Nic bardziej mylnego. Może się zdarzyć, że w rozporządzeniu 7. następuje zmiana odnosząca się do zmiany w rozporządzeniu 5. wprowadzającym zmianę w rozporządzeniu bazowym.

Szczęśliwie w przypadku masek sytuacja nie jest tak skomplikowana – zmiany w rozporządzeniach dotyczyły raczej innych kwestii (co łatwo prześledzić) niemniej należy pamiętać i zachować czujność.

Podsumowanie linii obrony

Rzeczywistość prawna dla oby wykroczeń jest praktycznie taka sama. Rzekomy obowiązek zakrywania ust i nosa, wynikający z rozporządzenia odnosi się do grupy osób określonych w ustawie o zwalczaniu chorób zakaźnych. Policjanci w przypadku obu sytuacji ignorują fakt, że ich logiczna podstawa podjęcia interwencji jest absurdalna, ponieważ przyjmują bez jakiegokolwiek dowodu założenie, że osoby bez masek są osobami chorymi lub podejrzanymi o zachorowanie. Mało tego, ciężar dowodu zrzucają bezmyślnie na sąd generując koszty dla skarbu państwa.

Panowie policjanci nawet podczas interwencji, będąc skonfrontowani z prezentowaną tutaj tezą twierdzą, że oni nic nie mogą ustalić ani udowodnić bycia podejrzanym o zakażenie lub zachorowanie. Wychodzą z błędnego założenia, że obowiązek noszenia masek ma charakter powszechny. Mało tego – ciężar dowodu popełniania wykroczenia zrzucają chyba na sąd, nie dostarczając jakichkolwiek w tym zakresie dowodów.

Dowód słuszności tezy

Potwierdzeniem powyższych założeń są moje dwa wyroki sądów w Katowicach oraz Mikołowie (zdarzenie 10.10.2020), w analogicznych sytuacjach. Werdykt?

Czyn nie nosi znamion wykroczenia.

Fragment wyroku sądu w Mikołowie

Co ciekawe, podobno w cieszynskim sądzie powszechną praktyką jest wyrok nagany wraz ze zwolnieniem z kosztów sądowych. To taka wina która nie boli po kieszeni więc można olać? Można ale nie trzeba.

Analiza treści omawianego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020roku w sprawie (…) nie pozostawia jednak wątpliwości, iż zostało ono wydane z przekroczeniem ustawowej delegacji.

Fragment wyroku sądu w Mikołowie

Przepis porządkowy – nakaz zasłaniania ust i nosa – zawarty w rozporządzeniu nie został wydany na podstawie ustawy.

Fragment wyroku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód

W interpretacji rzeczywistości prawnej warto korzystać z opracowań środowisk adwokackich oraz posiłkować się wyrokami sądów dostępnymi w internecie. Warto również nie bać się przeciwstawiać i dążyć do poszerzania zakresu kompetencji obywatelskich.

Uszczelnienie przepisów od grudnia 2020

W przypadku nowej rzeczywistości prawnej powstałej na przełomie listopada i grudnia 2020 – okoliczności walki o prawo do swobodnego oddychania zmieniają się diametralnie. Powszechny obowiązek noszenia masek został umocowany ustawowo i pojawił się nowy artykuł kodeksu wykroczeń – odnoszący się bezpośrednio do niestosowania się do nakazów i zakazów w przepisach.

§ 1a. Kto nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto, sprawując pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną, nie dopełnia obowiązku spowodowania, aby osoba ta zastosowała się do określonych w § 1 i 1a zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków albo decyzji.

Art. 116. KW – Nieprzestrzeganie nakazów i zakazów przez chorego lub nosiciela choroby zakaźnej lub osoby sprawującej nad nimi pieczę – https://lexlege.pl/kw/art-116/

Umocowanie ustawowe.

Art. 46b. Rozporządzenie w sprawie ograniczeń, obowiązków i nakazów w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego

W rozporządzeniu, o którym mowa w art. 46a rozporządzenie w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego na dużym obszarze, można ustanowić: (…)

13) nakaz zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu.

Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – https://lexlege.pl/ustawa-o-zapobieganiu-oraz-zwalczaniu-zakazen-i-chorob-zakaznych-u-ludzi/

Co ciekawe okazuje się, że od grudnia 2020 pieniądze z mandatów stanowią jedno ze źródeł finansowania NFZ.

Art. 96. KPSWWysokość grzywny w postępowaniu mandatowym
§ 1bd. W postępowaniu mandatowym, w sprawach, o których mowa w art. 116odesłanie do przepisów Kodeksu postępowania karnego § 1 Kodeksu wykroczeń, można nałożyć grzywnę w wysokości do 1000 zł.
§ 1be. Środki pochodzące z grzywien, o których mowa w § 1bd, są przekazywane, w terminie 30 dni od dnia ich wpływu, na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Zdrowia, który przeznacza je na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia – https://lexlege.pl/kodeks-postepowania-w-sprawach-o-wykroczenia/

Podsumowanie

Jeśli chodzi o art. 116 1a – więcej napiszę za jakiś czas kiedy moje sprawy z tego artykułu zbliżą się do etapu sprawy sądowej. Jest ich kilka i będę próbował różnych linii obrony.

Tymczasem zapraszam osoby zainteresowane tym, jak działa sąd w rozprawie o brak maski z art. 54kw już w środę, 19.05.2021 o godzinie 11.15.

https://www.facebook.com/events/299071948511865

Tomek Dyszkiewicz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj