Sprawa konfliktu ucznia z dyrekcją Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, tzw. Londzina może okazać się precedensem w kontekście ingerowania w swobody obywatelskie – tutaj na przykładzie ucznia szkoły. Kwestią sporu jest oczywiście rzekomy obowiązek noszenia maski w szkole przez uczniów.

Zapytaliśmy uczniów przed budynkiem szkoły o to, co myślą o maskach i obowiązku noszenia masek.

Kolejna kwestia to rozmowa z panią Dyrektor z uczniem i jego mamą w dniu protestu na temat całej sytuacji. W rozmowie padają ciekawe sformułowania dotyczące np. kompetencji organu uprawnionego do weryfikowania zaświadczenia lekarskiego. Pani dyrektor twierdzi również, że zaświadczenie wydane przez lekarza dentystę nie jest dokumentem wymienionym w aktach prawnych na podstawie których szkoła wprowadza na swoim terenie ograniczenia i nakazy.

Prawa i obowiązki wynikające z rozporządzenia covidowego

Sprawdźmy jakie są regulacje jeśli chodzi o zwolnienia z obowiązku noszenia maski. Sprawdzamy w tzw. rozporządzeniu covidowym.

W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 4, jest wymagane przedstawienie, na żądanie Policji, straży gminnej, Straży Granicznej w lotniczych przejściach granicznych, a na obszarze kolejowym, w pociągach oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych również na żądanie straży ochrony kolei, zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa, lub zaawansowane schorzenia neurologiczne, układu oddechowego lub krążenia, przebiegające z niewydolnością oddechową lub krążenia.

Dz.U. 2021 poz. 861 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Czy z treści powyższego aktu wynika jakoby dyrektor szkoły był uprawiony do jakiejkolwiek formy weryfikowania zaświadczenia lekarskiego?

Spór o zaświadczenie

Podstawowym elementem sporu jest zaświadczenie lekarskie. Uczeń dysponuje zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez lekarza dentystę zwalniającym go z obowiązku noszenia maski, z kolei dyrekcja twierdzi, że zaświadczenie nie spełnia wymogów wymienionych w rozporządzeniu. Kto ma rację?

Czy dentysta jest lekarzem?

W celu ustalenia kim jest dentysta w myśl przepisów prawa, warto zwrócić się po prostu do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Art. 3. Objaśnienie pojęć ustawowych
1.Ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o lekarzu bez bliższego określenia, rozumie się przez to również lekarza dentystę.

Dz.U.2021.0.790 – Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Kto jest upoważniony do wystawiania zaświadczeń lekarskich?

Udało się znaleźć rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w którym znalazła się regulacja dotycząca uprawnień do wystawiania dokumentu jakim jest zaświadczenie lekarskie – pojęcie użyte w rozporządzeniu covidowym. Mało tego, ten akt zwraca również uwagę na fakt, że do wystawienia tego rodzaju dokumentu uprawniony jest również lekarz dentysta.

§ 2.Zaświadczenie lekarskie wystawia lekarz, lekarz stomatolog, starszy felczer lub felczer prowadzący leczenie, na okres, w którym ubezpieczony ze względu na stan zdrowia powinien powstrzymać się od pracy, jednak nie dłuższy niż do dnia, w którym niezbędne jest przeprowadzenie ponownego badania stanu zdrowia ubezpieczonego.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Powyższe stoi w bezpośredniej opozycji do tezy przedstawionej przez panią Dyrektor podczas spotkania i w odpowiedzi na pismo.

Konflikt na tle interpretacji prawa?

Co ciekawe nawet samo Ministerstwo Zdrowia nie precyzuje kwestii związanych z zaświadczeniem lekarskim w związku ze zwolnieniem z rzekomego obowiązku noszenia maski.

W rozporządzeniu nie określono wzoru zaświadczenia ani wymagań co do specjalizacji w określonej dziedzinie medycyny jaką powinien posiadać lekarz wystawiający dokument.

Fragment odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia

Starostwo Powiatowe w Cieszynie wydało w tej kwestii oświadczenie broniąc pani Dyrektor i nie uznając racji ucznia ani jego mamy. Z treści oświadczenia wynika, że pani dyrektor działa całkowicie w zgodzie z prawem.

Stwierdzam, że wszystkie działania Pani Dyrektor są zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów zakazów w związku z wystąpienie stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 879, ostatnia zmiana Dz.U. z 2021 r., poz.905), które mówi w § 25 ust.1 pkt 2 lit. d, że nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki obowiązuje w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty.

Zgoda ale zgodnie z par. 25 ust. 7 dopuszczone są wyjątki dla osób posiadających zaświadczenie lekarskie lub inny dokument.

Dyrektor ZSEG w Cieszynie w dniu 2 czerwca br. otrzymała zaświadczenie lekarskie od 1 ucznia, wydane przez lekarza stomatologa w miejscowości Ujście Solne, w którym wskazane jest, że uczeń posiada przeciwskazania medyczne, zdrowotne, które powodują, że pacjent nie powinien zasłaniać ust i nosa.

Zgadza się – warunek formalny został spełniony.

Dyrektor ZSEG w Cieszynie w dniu 2.06.2021 r. odpowiedziała pismem kierowanym do matki ucznia, że zaświadczenie syna nie spełnia warunków wpisanych w Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. określającego jakie uprawniają do wydania zaświadczenia lekarskiego dla pacjenta, który ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa.

Który fragment rozporządzenia to potwierdza, definiując warunki jakie ma spełnić zaświadczenie lekarskie – biorąc dodatkowo pod uwagę powyższą odpowiedź Ministerstwa Zdrowia oraz wymienione akty prawne?

Podsumowanie

Cała powyższa analiza ma charakter amatorskiego podejścia do interpretacji prawa. Bazuje na związkach logicznych między faktami oraz dostępnymi publicznie aktami prawa oraz na dokumencie pozyskanym z Ministerstwa Zdrowia w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej.

Powyższa analiza wykazuje, że możliwym jest że szkoła w Cieszynie może być kolejną ofiarą tzw. domniemania konstytucyjności stanowionego prawa. Jeśli jednak zagłębić się w szczegóły okazuje się, że w wyniku zarządzeń wewnątrz jednostki dochodzi do potencjalnie błędnej interpretacji prawa na niekorzyść ucznia, którego swobody obywatelskie są ograniczane przez szkołę. Czy jest to pewnego rodzaju przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków?

Przy tej okazji warto po raz kolejny przypomnieć o art. 31 Konstytucji.

1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.

2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.

3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

Art. 31. Wolność i przesłanki jej ograniczenia – Konstytucja RP

Stawiam tezę, że ograniczenia wolności na podstawie rozporządzeń covidowych rażąco przekraczają tzw. zasadę delegacji ustawowej – nie są umocowane ustawowo w myśl art. 31 Konstytucji.

Na koniec mała wykładnia prawa na przykładzie wyroków umarzających postępowania sądowe.

Jeżeli szkoła znalazła się w takiej sytuacji – czy nie ma obowiązku poddać analizie prawnej zgodności z prawem aktu wykonawczego na który się powołuje? Jakie w tej sytuacji ciążą prawa i obowiązki względem szkoły, choćby na bazie Kodeksu Postępowania Administracyjnego czy zgodnie z art. 93 i 184 Konstytucji?

Wsparcie poselskie?

Korzystając z okazji, że swoje spotkanie z młodzieżą w Cieszynie mieli Szymon Hołownia i należący do jego ruchu parlamentarzysta Mirosław Suchoń z naszego 27. okręgu wyborczego, zostali oni poproszeni o zapewnienia wsparcia w tej sprawie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj